logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Головна сторінка

психології

 Сторінки кафедри  Google Scholar   Facebook    Іnstagram        

Картинки по запросу фото з психологіїМісія кафедри  підготовка та формування  професійно компетентного фахівця з психології як високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості для розвитку відкритого і  демократичного суспільства   


                                                                                                                                                                                                                                                                               


Навчально-виховний процес забезпечують високопрофесійні науково-педагогічні працівники кафедри - 19 осіб, в т.ч. 4 доктори психологічних наук, 13 кандидатів психологічних наук, 2 доктора філософії  за спеціальністю 053 "Психологія".

У  своїй  професійній діяльності з підготовки студентської молоді викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, плідно працюють над впровадженням інноваційних технологій, забезпечують поєднання фундаментальної та фахової підготовки здобувачів вищої освіти, що дозволяє майбутнім фахівцям-психологам оволодіти компетентностями з професійно-орієнтованих дисциплін за обраною професією.

Науково-педагогічні працівники кафедри психології беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт, приймають активну участь в проведенні наукових досліджень та публікують їх результати в українських фахових та іноземних наукових виданнях, в тому числі включених до наукометричних баз даних, апробують їх на  наукових конференціях, здійснюють керівництво студентською науковою роботою в різних її формах. 

При кафедрі психології діє аспірантура та докторантура.

 Завідувач кафедри психології доктор психологічних наук, професор  МИРОНЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ.


  Звернення за психологічною підтримкою за посиланням.


Кафедра психології здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами:

Освітня програма "Практична психологія"    Освітня програма "Психологія"        Освітньо-наукова програма "Психологія"

   Інформаційний пакет ЄКТС (бакалавр)         Інформаційний пакет ЄКТС (магістр)                 Інформаційний пакет ЄКТС    

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ 

КИМ ПРАЦЮЮТЬ

ЯКУ РОБОТУ ВИКОНУЮТЬ

БАКАЛАВР

 денна та заочна форма навчання

Практичний психолог в освітніх та наукових установах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах, на підприємстві,  в органах державної влади та управління, а також  психологічний супровід діяльності різних організацій.

        Практичний психолог може виконувати такі види діяльності:

  • діагностичну та корекційну;

  • експертну та консультативну;

  • навчально-виховну;

  • науково-дослідну;

  • культурно-освітню.

Існує умовний поділ психологів за напрямком діяльності:

Психолог-теоретик/дослідник. Займається творчим аналізом існуючих психологічних теорій та практик; розробкою і організацією проведення наукових досліджень тощо.

Психолог-практик. Займається застосуванням професійних знань, умінь та навичок на практиці. Психологи-практики, зазвичай, мають спеціалізацію відповідно за тієї сферою діяльності в якій вони практикують (дитячий практикуючий психолог, сімейний психолог-консультант кризовий психолог-консультант, бізнес-тренер, спортивний психолог і т.д).

Викладач психології. Зазвичай відносять до теоретиків, хоча має сенс виділити цей напрямок психологічної діяльності окремо. Тому як, окрім викладацької діяльності викладач має можливості для науково-дослідної діяльності та практичної роботи (психологічне консультування, тренінги та практичні семінари), а також для вирішення завдань прикладного характеру (розробка та/або виконання психологічних продуктів на замовлення, в освітньому закладі або поза його межами).

Впровадження інноваційних (психологічних) технологій в торговельній сфері, професійна діагностика та корекція кризових явищ в діяльності організації; науково-дослідна робота психологічного та соціального профілю, маркетингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом, організація психологічних досліджень у співдружності із зарубіжними вченими.

МАГІСТР

денна та заочна форма навчання

Фахівець з кадрових питань; фахівець у галузі соціальної та педагогічніої сфери; психолог (управитель) з персоналу; психолог (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу кадрів; начальник  курсів підвищення кваліфікації; спеціаліст з питань кадрової роботи; психолог з адміністративної діяльності; психолог з організації консультативних послуг;  начальник (завідувач) психологічного підрозділу; завідувач психологічного відділу (у складі управління).


         На кафедрі психології  функціонує АСПІРАНТУРА 

Доктор філософії

спеціальність 053 "Психологія"  

Термін навчання: 4 роки

Назва освітньо-наукової програми Психологія
Освітній ступінь  Доктор філософії
Спеціальність

053 "Психологія"

Викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з використанням дистанційних та інтерактивних технологій навчання: тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, в тому числі за участі відомих фахівців у галузі науки і практики, лекцій-консультацій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, роботою в малих групах.

Компетентності Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в процесі психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців в торговельно економічній та інших сферах життєдіяльності, що передбачає проведення наукових дослідень та/або здійснення інновацій презентацію їх результатів та впровадження останніх у практичну діяльність та освітній процес.  

Структура та організація освітньо-наукової програми

 Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

Контакти кафедри

Контакти

14.10.2013
Vladimir
18627
остання редакція 14.02.2024
40903