logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Система управління якістю

Загальна інформація

С И С Т Е М А   У П Р А В Л І Н Н Я   Я К І С Т Ю   Д Т Е У

Система управління якістю (система внутрішнього забезпечення якості) ДТЕУ (первинна сертифікація з 18 грудня 2009 р.) відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001, охоплює всі процеси, пов’язані з наданням послуг у сфері освітньої та наукової діяльності, і направлена на підтримку високого рівня надання освітніх послуг.

Починаючи з 2014 р., в Систему гармонійно інтегровано вимоги Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів / листів МОН України, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інших нормативно-правових актів, ДСТУ ISO 9001, документації сертифікованої Системи управління якістю ДТЕУ, що дозволило на початку 2017 р. першою вперше в Україні серед закладів вищої освіти – успішно пройти сертифікацію СУЯ ДТЕУ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Результативність функціонування Системи управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) ДТЕУ щорічно оцінюється представниками Державного органу із сертифікації (ДП «Укрметртестстандарт») в рамках планових наглядових (щороку) та ресертифікаційних (1 раз на 3 роки) аудитів.

Ресертифікаційний аудит СУЯ ДТЕУ щодо відповідності діяльності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та напрямів її подальшого удосконалення проведено представниками ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" 5-6 грудня 2022 р.

Організація праці в усіх перевірених підрозділах університету була високо оцінена аудиторами Державного органу сертифікації, що стало підставою для позитивного висновку та видачі нового сертифікату на систему управління якістю ДТЕУ до 2026 р. Сертифікат про відповідність виданий українською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Система управління якістю (СУЯ) ДТЕУ передбачає здійснення таких процедур і заходів (згідно із Законом України «Про вищу освіту»):

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань;
 • забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти ДТЕУ;
 • інших процедур і заходів.

Відповідальними за функціонування та постійне удосконалення СВЗЯ ДТЕУ є ректор та, за його дорученням, керівник СУЯ ДТЕУ.

Відповідальними за процеси СУЯ та діяльність в межах процесів є проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники підрозділів, керівники груп забезпечення спеціальностей, гаранти освітніх програм та уповноважені особи.

Відповідальні за процеси СУЯ та діяльність в межах процесів є підзвітними з питань забезпечення результативного функціонування та постійного удосконалення системи управління якістю керівнику СУЯ ДТЕУ. Керівник СУЯ ДТЕУ є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо ректору ДТЕУ.

Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ДТЕУ базується на таких принципах:

 • орієнтація на виконання вимог та очікувань замовників послуг в сфері освітньої та наукової діяльності;
 • управління ризиками;
 • лідерство керівника;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • постійне удосконалення;
 • обґрунтованість рішень на підставі аналізу повної й об’єктивної інформації;
 • керування взаємовідносинами.

Документація СУЯ ДТЕУ розподіляється на 5 рівнів:

 • Політика в сфері якості та Цілі в сфері якості.
 • Настанова з якості.
 • Статут ДТЕУ, документовані процедури СУЯ у вигляді додатків до Настанови з якості, організаційно-розпорядчі документи – положення, інструкції, методичні документи, плани за напрямами діяльності, накази, розпорядження тощо.
 • Регламентуючі документи зовнішнього походження, що стосуються діяльності ДТЕУ.
 • Записи, що фіксують результати діяльності в межах процесів СУЯ.

Освітні програми знаходяться у центрі місії ДТЕУ, пов’язаної з освітнім процесом, забезпечуючи відповідність його змісту запитам суспільства – студентів, роботодавців, держави.

Освітній процес та освітні програми ДТЕУ орієнтовані на стимулювання мотивації здобувачів вищої освіти та залучення їх до удосконалення освітнього процесу.

Унікальною особливістю стала розробка стандартів вищої освіти ДТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями початкового, першого, другого, третього рівнів вищої освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій, які складаються з наступних розділів: освітня програма; навчальний план; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійного стандарту (у разі їх наявності); додаткові вимоги (у разі потреби); процедура розробки і введення освітньої програми; підготовка до акредитації освітньої програми; особливості розробки освітніх програм іноземною мовою викладання; перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти.

Розроблені стандарти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності університету.

В ДТЕУ функціонує рейтингове оцінювання освітніх, наукових, інноваційних та інших досягнень учасників освітнього процесу, зокрема:

СУЯ ДТЕУ гарантує, що всі ресурси, для організації освітнього процесу відповідають Цілям у сфері якості, є загальнодоступними, а студенти проінформовані про наявність відповідних послуг.

Ефективність управління освітнім процесом забезпечується створенням єдиного інформаційного простору ДТЕУ.

Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації відбувається через оприлюднення: на офіційному та корпоративних сайтах ДТЕУ, в Е-капмусі, через систему дистанційного навчання, інформаційні пакети ЄКТС, освітні програми, розклад занять, а також усі складові забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про доступ до публічної інформації».


ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ


ІНФОРМАЦІЯ

20.08.2013
shestack
57125
остання редакція 17.01.2023
433884