logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Почесні професори

Загальна інформація

Скирда Тамара Іванівна 

Почесний професор КНТЕУ (1996)

Ректор Київського торговельно-економічного інституту (1966–1985)

Народилася 5 січня 1925 року у с. Михайлівка Кіровоградської області, у родині робітника-залізничника. У дитинстві на її долю випало багато труднощів, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною 1941–1945 рр. У шістнадцять років вона пішла працювати на Магніторський металургійний комбінат, продовжуючи навчання в школі. Потім – навчання у Кіровоградському педагогічному інституті, який закінчила в 1950 році за спеціальністю «вчитель історії».

У 1950–1951 роках навчається на курсах підготовки викладачів при Київському державному університеті ім. Т.Шевченка. Після навчання у 1954 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Суспільно-політична і філософська думка в Україні в кінці ХVI на початку XVII століття».

У 1953–1957 роках працювала молодшим науковим співробітником, вченим секретарем в Інституті філософії Академії наук України. Її наукові дослідження у цей період присвячені історичному аналізу громадсько-політичної думки в Україні у ХІХ столітті, вивченню творчості, філософських та політичних поглядів видатного українського письменника Івана Франка.

У 1956 році Т.І. Скирді присвоюється вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "Філософія".

Великий вплив на формування громадської позиції, розкриття організаторських здібностей Т.І.Скирди здійснила її робота на посаді заступника голови Київського міськвиконкому, а також діяльність як депутата міської ради у 1957–1966 роках. Вона багато зусиль докладала щодо розвитку освіти і культури в столиці України м. Києві, відстоювала принципові позиції в питаннях відродження національного театрального мистецтва, духовності та естетичного виховання молоді.

У 1966 році Т.І. Скирда призначається ректором Київського торгово-економічного інституту, який було створено на базі Київського філіалу Донецького інституту радянської торгівлі відповідно до постанови Уряду від 4 березня 1966 року. З іменем Т.І. Скирди пов’язане становлення цього вищого навчального закладу та майже 20-річний період його розвитку і функціонування. Її головні зусилля були спрямовані на будівництво і технічне оснащення навчальної бази, побутових, спортивних споруджень, набір професорсько-викладацького складу, розвиток наукових досліджень, налагодження активної культурно-виховної роботи зі студентами, створення сприятливих умов для проживання в гуртожитках. За її ініціативи у 1967–1968 роках розпочинається проектування будівництва корпусів інституту на новій земельній ділянці на лівому березі Дніпра, на околиці Києва серед пісків у лісосмузі. У 1972 році навчальний процес починається вже у новому навчально-лабораторному корпусі. До послуг студентів первісток-гуртожиток на 400 місць. Повністю на новому місці інститут введено в дію у 1976 році. До десятиріччя інститут відкрив актову залу на 800 місць, у спорудженні якої, як майже і всіх споруд, взяли активну участь викладачі, студенти, співробітники, працюючи у вільний час методом «народної будови».

Т.І.Скирда згадує: «Навчальний заклад було створено на базі філіалу Донецького інституту радянської торгівлі, де працювало 30 викладачів, з них тільки 6 штатних, всі інші – погодинники. Не було ні приміщення, ані навчально-лабораторної бази. Усе це належало створити, аби здійснювати навчальний процес на рівні вимог часу. Добилися дозволу на проектування і будівництво корпусів у дві черги кошторисною вартістю 5 млн крб. Київміськвиконком виділив 20 квартир, запросили досвідчених викладачів, докторів і кандидатів наук з Донецька, Львова, Харкова, Москви, які стали ядром професорсько-викладацького складу. Нам дозволили відкриття аспірантури, дали дозвіл на створення вченої ради із захисту кандидатських дисертацій».

Інститут набирав сили і популярності, конкурси абітурієнтів були найвищими серед інших вузів України.

У зв’язку з необхідністю подолати, підвищити рівень економічних знань у працівників сфери торгівлі і громадського харчування розширили курси дисциплін з економіки і обліку торгівлі, увели нові спецкурси «Використання математичних методів в економічних розрахунках», «Попит і торгова кон’юнктура» у нову дисципліну «Бухгалтерський облік і аналіз фінансової діяльності», а також курси «Загальний курс організації і техніки торгівлі» та «Організація торгівлі продовольчими і промисловими товарами».

Велику увагу приділено питанням гуманітаризації і гуманізації підготовки фахівців, де головну роль, як керівник-організатор і як викладач філософії, відігравала Т.І.Скирда.

Налагоджено культурно-масову роботу серед студентів. Активну участь у цьому брали учасники Великої Вітчизняної війни, які вносили особливий дух відповідальності за доручену справу, ініціативності, організованості.

На потребу галузі торгівлі при інституті у 1968 році розпочав працювати факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців галузі.

Відкрито в містах Вінниці, Одесі та Чернівцях філіали інституту. Згодом, у м. Одесі філіал був закритий, а у Вінниці і Чернівцях – перетворені у факультети.

Інститут здійснив наукове обґрунтування вдосконалення організаційної структури державної торгівлі України, розробку стратегії перетворень у оптовій ланці та впровадження нових форм управління, а саме створення оптово-роздрібних фірм-об’єднань по торгівлі меблями, одягом, взуттям, спорттоварами. Багато зроблено щодо розробки та впровадження прогресивних методів транспортування товарів у роздрібну мережу м. Києва із застосуванням тари-обладнання. Значні наробки здійснено щодо розв’язання проблем транспортування і зберігання плодоовочевої продукції, підвищення ефективності використання білкової сировини тощо.

Під керівництвом Т.І.Скирди розгорнуто міжнародні зв’язки, укладено довгострокові угоди співробітництва зі спорідненими навчальними закладами Лейпцига (Німеччина), Братислави (Чехословакія).

Вагомий внесок у розвиток науки внесено Т.І.Скирдою особисто як науковцем-педагогом. Вона здійснила дослідження, присвячені питанням етики, естетики і психології в торгівлі як складових підвищення культури торговельного обслуговування населення, як фактору підвищення суспільного престижу галузі торгівлі. З цих проблем опубліковано ряд наукових праць, у т.ч. навчальний посібник «Эстетика в торговле» (1972), монографія «Психология в торговле» (1977).

У 1972 році Т.І.Скирді присвоєно вчене звання професора.

Має дочку Скирду Людмилу – визнану українську поетесу.

За заслуги у розвитку освіти і науки, активну громадську діяльність Т.І. Скирду нагороджено багатьма державними відзнаками, у т.ч. орденом «Трудового червоного прапора» (1971), двома орденами «Знак пошани» (1960–1966), 6 медалями. У 1979 році їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи Української РСР».


Мазаракі Анатолій Антонович

Ректор КНТЕУ, д.е.н., проф. Мазаракі А.А. Почесний професор КНТЕУ

доктор економiчних наук (1993 р.), професор (1994 р.), академiк Нацiональної академії педагогiчних наук України (2006 р.), заслужений дiяч науки i технiки України (1995 р.), лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки (2013 р.), кавалер ордена князя Ярослава Мудрого (2018)

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань:

Google Академія
ORCID

SCOPUS
ResearcherID

 • У 1972 роцi здобув вищу освiту в Київському торговельно-економiчному iнститутi за спецiальнiстю "Технологiя органiзацiя громадського харчування"
 • lз 1972 по 1975 рiк працював науковим спiвробiтником Українського науково-дослiдного iнституту торгiвлi та громадського харчування Мiнiстерства торгiвлi СРСР, iз 1975 по 1984 рiк - старшим iнженером, молодшим науковим спiвробiтником Ради з вивчення продуктивних сил АН України.
 • У 1984 роцi призначаЕться на посаду заступника директора з наукової роботи Республiканського проектно-технологiчного iнституту Мiнiстерства торгiвлi СРСР i в 1987 р. - заступником генерального директора з наукової роботи НВО "Торгпрогрес" Мiнiстерства торгiвлi СРСР.
 • lз 1988 р. йога трудова дiяльнiсть пов'язана з вищою школою: вчений секретар, доцент кафедри економiки торгiвлi, декан торгово-економiчного факультету, перший проректор Київського державного торговельно-економiчного iнституту, а з 1991 року - ректор цього iнституту;
 • 1994 року - ректор Київського державного торговельно-економiчного унiверситету, якому в 2000 роцi Указом Президента України надано статус Нацiонального.

Вiдомий вчений в галузi сучасної економiчної теорії, зокрема, з проблем товарного обiгу в ринкових умовах. Автор наукових робiт з проблем формування ефективного механiзму державного регулювання сфери обiгу, обґрунтування методичних аспектiв визначення стратегії зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств України, розвитку внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi тощо.

Пiдготовлено й опублiковано понад 330 наукових праць, в т.ч. 33 монографії. Автор i спiвавтор 31 пiдручника i навчального посiбника з економiки. Пiдготував 16 докторiв i 12 кандидатiв наук, здiйснює наукове консультування 6 докторантами та 2 здобувачами наукового ступеня доктора наук.

МАЗАРАКI А. А. є:

 • Головою науково-методичної кoмiciї Мiнiстерства освiти i науки України з менеджменту й адмiнiстрування;
 • Головою спецiалiзованої вченої ради щодо присвоєння наукових ступенів доктора i кандидата наук;
 • Членом наукової ради Мiнiстерства освiти i науки України та головою секцiї  "Економiка";
 • Головою редакцiйних колегiй науково-практичного журналу "Вiсник КНТЕУ" й мiжнародного науково-практичного журналу "Товари та ринки";
 • Головою редакцiйної ради журналу торговельного спiвтовариства "Ритейл- Україна";
 • Керiвником наукової школи з розв'язання проблем розвитку сфери товарного обiгу як передумови економiчного зростання;
 • Членом Громадської ради при Мiнiстерствi освiти i науки України та Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України;
 • Членом атестацiйної колегії Мiнiстерства освiти i науки України;
 • Членом Комiтету з державних премiй України в галузi освiти;
 • Членом наукової ради Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України;
 • Членом правління Товариства "Знання";
 • Членом редакцiйних рад всеукраїнського науково-практичного журналу "Казна України" та виробничо-практичного журналу Торгово-промислової палати України "Дiловий вiсник";
 • Членом редакцiйних колегiй журналiв "Економiка України", "Фiнансовий контроль", "Конкуренцiя. Вiсник Антимонопольного комiтету України";
 • Почесним професором Унiверситету Сока Гаккай (Японiя); Росiйського державного торговельно-економiчного унiверситету (Росiйська Федерацiя); Будапештського економiчного iнституту (Угорська Республiка); Київського нацiонального торговельно­економiчного унiверситету;
 • Почесним доктором Кракiвського економiчного унiверситету (Республiка Польща); Бiлоруського державного економiчного унiверситету (Республiка Бiлорусь); Бiлоруського торговельно-економiчного унiверситету споживчої кооперації (Республiка Бiлорусь).
 • Активний iнiцiатор реформування вищої школи. Готує та вносить пропозицiї до проектiв законiв України та iнших нормативно-правових актiв. Унiверситет, який вiн очолює, є лiдером процесу осучаснення змiсту освiти, впровадження новiтнiх навчальних технологiй. У 2006 роцi Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет приєднався до Великої хартії унiверситетiв (Magna Charta Universitatum). На базi унiверситету створено комплекс у складi 16 навчальних закладiв рiзних рiвнiв, Науково-дослiдний фiнансовий iнститут, активно функцiонують технiчний комiтет зi стандартизацiї, Центр трансферу технологiй. 

В очолюваному А. А. Мазаракі  університеті підготовка фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр". 21 спеціальність, 23 бакалаврські програми, у тому числі 2 англійською мовою викладання, 60 магістерських програм, у тому числі 10  англійською мовою викладання.

Надаться широкий спектр освiтнiх послуг для забезпечення фундаментальностi базової пiдготовки та iндивiдуалiзацiї навчання. Проводиться постiйна робота щодо вдосконалення навчальних планiв, перегляду змiсту навчальних дисциплiн iз метою їx агрегацiї, посилення наукової складової пiдготовки фахiвцiв нової формацiї на основi компетентнiсного пiдходу. Пiд керiвництвом ректора розроблено галузевi стандарти вищої освiти з трьох напрямiв пiдготовки.

Увага ректора придiляпься закрiпленню позитивних тенденцiй у змiцненнi кадрового потенцiалу унiверситету. При унiверситетi функцiонують чотири спецiалiзованi вченi ради, в яких проводиться захист дисертацiй на здобуття наукових ступенiв доктора та кандидата наук. Пiдготовка наукових та науково-педагогiчних кадрiв в унiверситетi здiйснюеться в аспiрантурi за 16 науковими спецiальностями та в докторантурi за 7 науковими спецiальностями, що сприяє вiдтворенню iнтелектуального потенцiалу, поповненню та оновленню науково-педагогiчного й наукового складу, пiдвищенню ефективностi пiдготовки наукових кадрiв Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. За iнiцiативи ректора створена та активно функцiонує система пiдготовки резерву вступникiв до аспiрантури з числа студентiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень "магiстр".

Унiверситет є сучасним органiзацiйно-методичним центром для навчальних закладiв, що готують фахiвцiв для сфери пiдприемництва i торгiвлi. Вiдповiдно до мiжнародного стандарту IS0 9001:2009 (ISO 9001:2015) в Київському нацiональному торговельно-економiчному унiверситетi створено сучасну систему управлiння якiстю. Функцiонує комплексна автоматизована iнформацiйна система управлiння унiверситетом. Активно розвиваеться мiжнародне спiвробiтництво в сферi економiчної науки та пiдготовки кадрiв.

Пiд особистою увагою ректора перебувае процес реалiзації заходiв щодо створення сприятливих умов для навчання, комфортного перебування та проживання студентiв, у тому числi iз особливими потребами.


Мазаракi А. А. нагороджений:

 • орденом князя Ярослава Мудрого IV та  V ступеня,
 • орденами "За заслуги" ІІІ, ІІ i I ступенiв,
 • пам'ятною золотою медаллю 10 рокiв Незалежностi України",
 • медаллю "В пам'ять 1500-рiччя Києва",
 • Почесною грамотою Верховної Ради України,
 • Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України,
 • вiдзнакою Мiнiстерства внутрiшнiх справ України "За заслуги в боротьбi з економiчною злочиннiстю" І ступеня,
 • нагрудним знаком Мiнiстерства економiчного розвитку та торгiвлi України "За сумлiнну працю" І ступеня,
 • нагрудним знаком "Почесний працiвник Державного казначейства України",
 • нагрудним знаком Державної митної служби України "За митну безпеку держави" І ступеня,
 • Подякою Київського мiського голови,
 • почесною вiдзнакою "За розбудову освiти",
 • золотою медаллю Товариства "Знання",
 • iншими урядовими нагородами.


Має французький орден "Академiчних пальм" та iншi iноземнi урядовi вiдзнаки.

17.07.2023
433884
8572
остання редакція 17.07.2023
433884