logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Навчання іноземців

Міжнародна діяльність

Особливості прийому на навчання до ДТЕУ іноземців та осіб без громадянства

Каталог програм англійською мовою викладання доступний за посиланнням.

1. Прийом на навчання до ДТЕУ іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №  153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до ДТЕУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми. ДТЕУ також приймає іноземців для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти ДТЕУ укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників (див. Додаток 21)Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

 • відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;
 • забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію з офіційною (державною) базою даних;
 • забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв  вступників;
 • забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; 
 • забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох  відеокамер;
 • забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
 • наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
 • забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;
 • забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до Університету легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до Університету іноземець передає оригінали документів особисто.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

 1. у визначені цими Правилами прийому строки для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;
 2. упродовж року для навчання в аспірантурі.

ДТЕУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДТЕУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6. Вимоги ДТЕУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, цих Правил прийому та Порядку, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті  ДТЕУ.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань ДТЕУ.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених цими Правилами прийому.

10. Строки проведення вступних випробувань та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які звернулись із заявою з метою навчання і вступають до ДТЕУ відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених ДТЕУ з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

11. Для вступу до ДТЕУ іноземні громадяни особисто подають заяву у паперовій формі. До заяви додаються такі документи:

 1. анкета встановленого зразка;
 2.  копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 3. окумент (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4.  медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни,  виданий не пізніше, ніж за два місяці до прибуття на навчання в Україну;
 5.  поліс  медичного страхування (надається до початку занять);
 6.  згода на збір та обробку персональних даних;
 7. 12 фотокарток розміром 35х45 мм на матовому папері;
 8.  зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року або договір добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України;

Документи, зазначені в підпунктах 2), 3), 4)  мають бути перекладені на українську мову та завірені нотаріально.

Документи про раніше здобутий освітній рівень мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

12. Під час вступу до ДТЕУ іноземним студентам рекомендується надавати довідку, видану компетентним органом країни походження освітнього документа, яка містить інформацію про академічні права, що надаються освітнім документом, статус освітньої установи, що видала освітній документ, та або освітньої програми.

Документи про освіту, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

13. Для в’їзду в Україну іноземні вступники повинні отримати від КНТЕУ офіційне запрошення, оформлене в установленому порядку, та отримати в’їздну візу типу D-13 у консульському відділі посольства України у відповідній країні.

14.  Прийом заяв і документів, вступні випробовування, що проводить ДТЕУ, конкурсний відбір та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна  та заочна форми здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

І етап – 1 липня 2023 р.

ІІ етап – 1 грудня 2023 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап – не пізніше  22 листопада 2023 р.

ІІ етап (у разі набору групи не менше 5 осіб) – не пізніше 28 травня 2024 р

Строки проведення вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання

згідно графіку Приймальної комісії

Термін зарахування вступників

І етап – не пізніше 28 листопада 2023 р.

ІІ етап – не пізніше 31 травня 2024 р.

15. Прийом заяв і документів від іноземних громадян, які закінчили підготовчий факультет/відділення або здобули освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня здійснюється у встановлені ДТЕУ терміни, але не пізніше, як за 1 місяць до закінчення терміну дії посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Ця категорія вступників, крім документів, зазначених у пункті  11, надає свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету/відділення), лист навчального закладу попереднього рівня навчання, про не заперечення продовження навчання в ДТЕУ та відсутність до вступника матеріальних та інших претензій, а також дійсну посвідку про тимчасове проживання в Україні з відміткою про зняття з реєстрації з попереднього місця проживання.

Співбесіди та зарахування на навчання зазначеної категорії вступників здійснюються за індивідуальними графіками (протягом 5-10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання).

У разі порушення термінів подання документів вступнику за рішенням комісії видається запрошення встановленого зразка і вступник має виїхати і в’їхати в Україну відповідно до чинного законодавства в установлені ДТЕУ терміни.

16. Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими університет приймає на навчання іноземців та осіб без громадянства, наведено в таблиці 1.

17. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

18. Організацію набору, прийому та зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства за освітньою програмою/напрямом «Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади» здійснює Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства ДТЕУ (далі ПВІОГ).

18.1. Набір на ПВІОГ здійснюється на підставі наданих копій документів про попередню освіту, паспортного документу, що засвідчує його особу, письмової згоди на обробку персональних даних.

18.2. Комісія по відбору та прийому кандидатів із числа іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання створюється наказом ректора.

18.3. Прийом та зарахування на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в межах ліцензованого обсягу за освітньою програмою/напрямом «Підготовка іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти» здійснюється на денну форму навчання за економічними  та гуманітарними  спеціальностями.

18.4. Підставою для зарахування на навчання до ПВІОГ є наказ ректора  ДТЕУ про зарахування, внесений до Електронного журналу МОН України.

18.5. Прийом заяв та документів кандидатів на навчання до ПВІОГ здійснюється у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому документів для  навчання на ПВІОГ та видачу Запрошень для в’їзду в Україну

з 01 червня 2023 р.

Закінчення прийому  документів для видачі Запрошень з метою навчання на ПВІОГ

не пізніше 30 грудня 2023 р.

В’їзд в Україну за запрошеннями на навчання до ПВІОГ

з 01 вересня 2023р. до 31 січня 2024р.,

або за індивідуальним планом навчання

18.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які успішно закінчили Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства та отримали свідоцтво державного зразка, рекомендуються до зарахування на навчання до ДТЕУ за базовими акредитованими спеціальностями/освітніми програмами, вступ здійснюється за результатами вступних випробувань що проводяться у формі співбесіди з визначених предметів і мови навчання.

19.08.2015
Nataliia
73192
остання редакція 05.10.2023
43630