logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Головна сторінка

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є функціональним структурним підрозділом ДТЕУ, що входить до системи управління якістю ДТЕУ та вивчає, узагальнює і розповсюджує сучасний досвід використання інноваційних технологій навчання, розробки новітнього навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), постанов Кабінету Міністрів України, наказів та листів Міністерства освіти і науки України, Статуту ДТЕУ, наказів та розпоряджень керівництва ДТЕУ, Правил внутрішнього розпорядку в ДТЕУ та Настанови з якості ДТЕУ. 

 Діяльність навчально-методичного відділу регламентується  Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства України, Статутом ДТЕУ, Настановою з якості ДТЕУ, постановами вченої ради ДТЕУ і ухвалами методичної ради ДТЕУ, наказами та розпорядженнями ректора, робочими навчальними планами, планом роботи навчально-методичного відділу на рік.

Завдання навчально-методичного відділу полягають у забезпеченні якості освітнього процесу через: здійснення планування та моніторингу виконання, організацію підготовки та експертизи рукописів навчально-методичних матеріалів, їх моніторингу для забезпечення дисциплін за робочими навчальними планами освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та ефективності освітнього процесу; проведення моніторингу виконання планів видань підручників та навчальних посібників; навчально-методичних матеріалів науково-педагогічними працівниками; здійснення організаційно-консультативної допомоги щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; інформування науково-педагогічних працівників щодо сучасних технологій навчання та організацію запровадження їх в освітній процес; забезпечення роботи методичної ради ДТЕУ тощо.

Основними обов’язками навчально-методичного відділу є:

 • якісне та своєчасне виконання покладених на нього функцій;
 • надання консультативної та організаційної допомоги методичним комісіям факультетів та кафедр з питань підвищення якості роботи;
 • надання консультації щодо створення навчально-методичних матеріалів та документів для забезпечення навчального процесу;
 • здійснення консультативної допомоги щодо створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, актуалізації навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) та навчально-методичних комплексів спеціальностей (НМКС) на кафедрах.

Функціями навчально-методичного відділу є:

 • Підготовка проєктів, подання на затвердження та контроль виконання заходів із забезпечення якості освітнього процесу: плану відкритих занять, перспективного і щорічного тематичного планів видання підручників та навчальних посібників (на основі заявок від кафедр); зведеного плану підготовки та видання навчально-методичних матеріалів (на основі моніторингу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, за результатами підвищення кваліфікації, а також заявок від кафедр).
 • Організація здійснення заходів щодо якісного методичного забезпечення освітнього процесу в ДТЕУ на рівні, що відповідає вимогам освітніх ступенів висококваліфікованих фахівців згідно з освітніми (освітньо-професійними чи освітньо-науковими) програмами і робочими навчальними планами.
 • Моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для студентів освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра.
 • Облік руху навчально-методичних розробок та забезпечення їх відповідності затвердженим у ДТЕУ матеріалам щодо методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Визначення основних напрямів методичної роботи та взаємодія з методичними комісіями кафедр і факультетів. Підготовка та проведення засідань методичної ради ДТЕУ, моніторинг реалізації її ухвал.
 • Формування планів й організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДТЕУ та відокремлених структурних підрозділів, інших закладів вищої освіти на базі ДТЕУ, ведення й постійне оновлення відповідної бази.
 • Організація діяльності Вищої школи педагогічної майстерності.
 • Організація внутрішнього рецензування  підручників і навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів.
 • Організація експертизи рукописів підручників, навчальних посібників, програм, робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів та практик, які подаються на затвердження вченій раді ДТЕУ.
 • Організація підготовки та моніторинг видання інформаційних пакетів ЄКТС за освітніми ступенями молодшого бакалавра, бакалавра і магістра.
 • Підготовка інформації до засідань ректорату, питань до розгляду на вченій раді ДТЕУ та методичній раді ДТЕУ відповідно до їх планів роботи.
 • Щомісячне надання інформації щодо видання нових навчально-методичних матеріалів Центру підготовки навчально-методичних видань та бібліотеці до електронної бібліотеки.
 • Ведення електронної систематизованої бази методичної літератури, яка видана у ДТЕУ.
 • Ведення діловодства відповідно до номенклатури справ. Підготовка проєктів розпорядчих і нормативних документів (наказів, розпоряджень, трудових угод, актів та ін.) за профілем діяльності.
 • Моніторинг відповідності затвердженим планам (тематичному, зведеному, підвищення кваліфікації; проведення відкритих занять) розділу «Методична робота» індивідуального плану роботи викладача згідно з п. 2.11 контракту.
 • Розробка методичних рекомендацій щодо створення різних видів навчально-методичних матеріалів (пам’яток, інструкцій, положень тощо).
 • Вивчення сучасного педагогічного досвіду, відвідування відкритих занять з метою його узагальнення та розповсюдження. Розробка рекомендацій щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
 • Надання довідок про зміст навчальних дисциплін для випускників КНТЕУ/ДТЕУ, які продовжуватимуть навчання за кордоном.
 • Організація і проведення методичних семінарів, міжнародних науково-методичних конференцій з питань забезпечення якості освітнього процесу; інформування кафедр  щодо проведення науково-практичних та методичних семінарів, тренінгів різними організаціями/установами в м. Києві.
 • Участь у виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо, які проводять Міністерство освіти і науки України, ДТЕУ та інші установи; підготовка експозиції навчально-методичних видань до відповідних заходів. 

11.06.2013
act
8816
остання редакція 02.05.2022
40349