logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Головна сторінка

Навчальний відділ

Навчальний відділ є основним структурним підрозділом Державного торговельно-економічного університету.

Діяльність Навчального відділу регламентується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про навчальний відділ ДТЕУ, Правилами внутрішнього розпорядку, постановами вченої ради ДТЕУ, планом роботи Навчального відділу на рік.

Мета діяльності Навчального відділу: планування, організація і контроль освітнього процесу в ДТЕУ за ліцензованими спеціальностями і обсягами підготовки відповідно до нормативних документів; реалізація академічної політики ДТЕУ та нормативне забезпечення освітнього процесу; забезпечення реалізації державної політики з питань ліцензування та акредитації освітньої діяльності.

Свою  діяльність  Навчальний відділ здійснює в межах наданих повноважень, визначених Положенням про Навчальний відділ та відповідно до вимог системи управління якістю ДТЕУ.

Накази та розпорядження  Навчального  відділу  стосовно організації освітнього процесу формуються від імені ректора і є обов’язковими для виконання деканатами факультетів, кафедрами, науково-педагогічними, педагогічними працівниками та допоміжним персоналом.

Основними обов’язками Навчального відділу є: забезпечення умов, необхідних для організації освітнього процесу в Університеті та вирішення всіх питань щодо забезпечення якості підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців.

Основними напрямами діяльності навчального відділу є:

 • Розробка навчальних планів відповідно до вимог стандартів вищої освіти.
 • Вдосконалення форми та змісту навчальних планів щодо відповідності їх освітньо-професійним, освітньо-науковим програмам підготовки фахівців.
 • Погодження проектів робочих навчальних планів з укладачами за спеціальностями, спеціалізаціями.
 • Систематизація діючих планів та забезпечення належного використання та зберігання їх оригіналів, за якими ведеться підготовка фахівців в Університеті, включаючи структурні підрозділи.
 • Розрахунок обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету на навчальний рік.
 • Надання рекомендацій кафедрам щодо розподілу персоніфікованого навантаження викладачів.
 • Складання розкладів навчальних занять і екзаменів у визначені терміни та доведення їх до викладачів і здобувачів вищої освіти через деканати, кафедри, мережу Інтернет.
 • Аналіз графіку освітнього процесу та розробка його моделі на наступний рік відповідно до вимог нормативно-правових актів України, Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Підготовка аналітичних матеріалів щодо виконання науково-педагогічними працівниками Університету аудиторного навантаження.
 • Здійснення контролю проведення передбачених розкладом аудиторних занять/консультацій/екзаменів/заліків.
 • Оперативне реагування на зміни в освітньому процесі (в разі потреби, здійснення переведення навчальних занять з однієї аудиторії до іншої, внесення змін до розкладу тощо).
 • Систематичний облік використання аудиторного фонду Університету та аналіз ефективності його використання.
 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення навчальних приміщень, їх розширення і оснащення сучасним обладнанням та технічними засобами.
 • Здійснення оперативного обліку контингенту здобувачів вищої освіти усіх форм навчання Університету і структурних підрозділів Університету за встановленими формами. Внесення пропозицій щодо формування академічних груп.
 • Ведення обліку і аналізу розподілу обсягів аудиторної роботи кафедр між викладачами на рік у розрізі семестрів навчального року.
 • Здійснення оперативного обліку та контролю виконання викладачами/кафедрами навантаження, підготовка узагальненої інформації про виконання обсягів навантаження викладачами/кафедрами за перше і друге півріччя навчального року. Внесення пропозицій щодо удосконалення роботи на кафедрах.
 • Ведення обліку обсягів виконаної роботи за погодинною оплатою праці викладачів кафедр.
 • Організація роботи щодо формування та затвердження списків голів Екзаменаційних комісій.
 • Забезпечення підготовки та проведення атестації здобувачів вищої освіти за освітнімі ступенями.
 • Контроль правильності й своєчасності заповнення викладачами кафедр індивідуальних планів роботи та ведення іншої навчальної документації працівниками кафедр і деканатів факультетів.
 • Ведення оперативного обліку і аналізу показників навчальної роботи здобувачів вищої освіти Університету. Підготовка аналітичних матеріалів про успішність здобувачів вищої освіти з урахуванням результатів підсумкового семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти.
 • Здійснення оперативного контролю за видачею дипломів про освіту.
 • Розробка положень та інструкцій з актуальних для Університету питань управління освітнім процесом.
 • Здійснення контролю щодо правильності ведення навчальної та обліково-звітної документації деканатами факультетів, кафедрами і викладачами.
 • Забезпечення реалізації положень законодавчих актів у сфері ліцензування, акредитації (закони України, постанови Кабінету Міністрів України) та виконання нормативних документів щодо ліцензування та акредитації.
 • Підготовка плану проведення ліцензування та акредитації Університету на навчальний рік.
 • Проведення консультування відповідальних осіб випускових кафедр Університету, які здійснюють підготовку матеріалів за спеціальністями щодо надання освітніх послуг, з питань підготовки та оформлення справ тощо.
 • Перевірка дотримання і виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої та умов забезпечення державної гарантії якості вищої освіти в матеріалах самоаналізу за спеціальностями Університету та справах щодо ліцензування.
 • Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів з питань ліцензування та акредитації.

30.12.2014
adv
10300
остання редакція 10.05.2022
41655